Czy większość ludzi musi przyjmować nieprzebadaną do końca eksperymentalną terapię genetyczną? Pandemię Covid-19 może zatrzymać i pokonać wolna od polityki, etyczna medycyna hipokratesowa uzupełniona zasadami kodeksu Norymberskiego z 1947 roku – temat do dyskusji.

Większość ludzi dała sobie wmówić, że bez genetycznej terapii eksperymentalnej wszyscy wymrzemy na Covid-19 i jego mutacje. Przerażeni ludzie, jak tonący, który łapie się brzytwy zgadzają się na wszystkie lockdowny, obostrzenia, przymus „wyszczepiania” eksperymentalną substancją genetyczną i łamanie prawa z łamaniem praw obywatelskich włącznie. Nie zwracają oni uwagi na fakt, że bezpośredni lub pośredni przymus przyjmowania zastrzyków, zawierających eksperymentalną substancję genetyczną przeciw Covid-19 łamie fundamentalne zasady cywilizowanej medycyny oraz zagraża zdrowiu i życiu „wyszczepionego”. Totalny strach paraliżuje racjonalne myślenie, robi z człowieka niewolnika powstającego totalitaryzmu medycznego, z którym, zdaniem wielu publicystów, mamy obecnie do czynienia. Takiemu niewolnikowi nie przeszkadza nawet olbrzymia ilość ponadplanowych zgonów w czasie lockdownu, dla niego liczy się tylko to, że większość obywateli ocalała. Aby pokonać pandemię totalnego, bezrozumnego, zwierzęcego strachu przed chorobą Covid-19 i jej kolejnymi mutacjami konieczne jest przedstawienie ogółowi społeczeństwa alternatywnego, niezależnego programu zatrzymania i pokonania choroby Covid-19 bez lockdownów , maseczek i przymusowego „wyszczepiania” eksperymentalną substancją genetyczną. Podstawowymi elementami alternatywnego programu są: Profilaktyka, kładąca nacisk na zachowanie i podnoszenie naturalnej odporności człowieka, krytycznie odnosząca się do obowiązku noszenia masek ochronnych poza miejscem zamieszkania w okresie pandemii Terapia, w oparciu o skuteczne lekarstwa sprawdzone praktycznie, takie jak np.: amantadyna – w Polsce stosowana półlegalnie, bądź iwermektyna – w Indiach stosowana legalnie.

Całościowy program alternatywny są w stanie opracować dla Polski lekarze i naukowcy z pozarządowych struktur organizacyjnych: Ordo Medicus oraz z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN). Podstawowe elementy takiego programu już od pewnego czasu promują i stosują osiągając pozytywne rezultaty, niezależni lekarze. Za takie postępowanie grozi im ze strony Izb Lekarskich utrata prawa do wykonywania zawodu. Niezależnych lekarzy wspierają i bronią wyspecjalizowane w kwestiach bezpieczeństwa zdrowotnego Polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe, których lista jest przedstawiona w dalszej części tekstu.

W związku z panującą w Polsce od chwili ogłoszenia pandemii Covid-19 skrajnie tragiczną sytuacją zdrowotną, potrzeba pilnie programu naprawy i wzmocnienia niewydolnego, źle zorganizowanego systemu ochrony zdrowia. Program ten powinien obejmować oprócz zmian organizacyjnych również kwestie finansowania. Koniecznym wydaje się ponadto dostosowanie do potrzeb teraźniejszości systemu tworzenia prawa medycznego w postaci jasnych, jednoznacznych, stojących na wysokim poziomie merytorycznym i etycznym Ustaw i rozporządzeń. Prawo to winno opierać się na fundamentalnych podstawach cywilizowanej medycyny – zasadach Kodeksu Hipokratesa, wspartych międzynarodowym Kodeksem Norymberskim, który ma zapobiegać powrotowi przymusowych eksperymentów medycznych na ludziach. Rada do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia – najważniejszy organ opiniodawczo-doradczy w polskim systemie ochrony zdrowia, który powinien przygotowywać dla władz projekty Ustaw i rozporządzeń, nie jest wystarczająco kompetentny, aby mógł rzetelnie spełniać swoje zadania. W jego składzie brak przedstawicieli senatów akademickich uczelni medycznych i weterynaryjnych (po jednym z każdej), oraz brakuje przedstawiciela samorządu terytorialnego z obszarów wiejskich. Ponadto pominięte są wyspecjalizowane, wysoce merytoryczne w kwestiach bezpieczeństwa zdrowotnego organizacyjne struktury pozarządowe, takie jak na przykład: Ordo Medicus – oddolna inicjatywa społeczna lekarzy i naukowców różnych dziedzin na rzecz promocji zdrowia, wolności osobistej, wolności słowa i niezależnej nauki. Inicjatywa powstała w marcu 2021 w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, nieekonomiczne i często bezprawne zarządzanie kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN) – pozaparlamentarna organizacja, dokonująca rzetelnej analizy przyczyn i skutków związanych z COVID-19. Pracują w niej utytułowani specjaliści z zakresu medycyny i prawa, a także przedstawiciele polskich przedsiębiorców. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” – organizacja walcząca od kilku lat o racjonalne, etyczne stosowanie bezpiecznych lekarstw i szczepionek w profilaktyce i leczeniu człowieka. Organizacja zajmuje się w okresie pandemii niesieniem pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wyniku eksperymentalnych szczepień na Covid-19, często wymuszanych różnymi sposobami przez władze i pracodawców.

Przedstawiciele senatów akademickich uczelni medycznych i weterynaryjnych wraz przedstawicielem samorządu terytorialnego z obszarów wiejskich winni wchodzić skład Rady do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia jako stali członkowie. Przedstawiciele pozarządowych struktur organizacyjnych powinni wchodzić w skład Rady na czas określony Ustawą, po uzyskaniu pisemnego poparcia wymaganej ustawowo liczby obywateli.

Nadesłane do redakcji przez: Michał Jabłoński

Bibliografia:

Państwowa Rada Zdrowia – organ legislacyjno prawny przygotowujący projekty ustaw i rozporządzeń w II RP. Kilka stron treści do rozważenia:

Ustawa z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Dziennik Ustaw 1923 r. nr 131, poz. 1060 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/1923/1060/D1923131106001.pdf

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego. Dziennik Ustaw 1924 r. nr 9, poz. 86 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/1924/86/D1924009008601.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1926 r. o Państwowych: Naczelnej oraz Wojewódzkich (Okręgowej) i powiatowych Radach Zdrowia (Radach Zdrowia przy władzach administracyjnych I instancji). Monitor Polski 1926 r. nr 18, poz. 52 https://monitorpolski.gov.pl/MP/1926/52/M1926018005201.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1926 r. o Państwowych: Naczelnej oraz Wojewódzkich (Okręgowej) i Powiatowych Radach Zdrowia (Radach Zdrowia przy władzach administracyjnych I instancji). Monitor Polski 1927 r. nr 281, poz. 771 https://monitorpolski.gov.pl/MP/1927/771/M1927281077101.pdf

Polecane organizacje i strony na czas trwania korona-kryzysu (Polska i świat):

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN)

Ordo Medicus – Lekarze i Naukowcy na rzecz Zdrowia, Wolności, Prawdy i Niezależnej Nauki

Stowarzyszenie Prawnicy dla Wolności

Pozaparlamentarna Społeczna Grupą do Spraw COVID-19

ŚWIAT

Doctors for Covid Ethics

American Frontline Doctors

INNE

Kanał bitchute “Georgina Orwell” (polskie tłumaczenia niektórych usuwanych przez cenzorów Big Tech filmów – wystąpień lekarzy i naukowców) [LINK].

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)