Głos Wolności: apel do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Głos Wolności: apel do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności: „Szanowni Państwo, W dniu 22 września 2021 r. skierowaliśmy apel do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym wezwaliśmy władze kościoła do zaprzestania nakłaniania wiernych do poddania się szczepieniu ❗ ⚠️ Kościół Katolicki nie powinien bezrefleksyjnie zachęcać wiernych do poddania się szczepieniom ⚠️ Kościół nie ma dostatecznej wiedzy medycznej w promowaniu takich, czy innych zabiegów medycznych i w żaden sposób nie jest uprawniony do wkraczania w tę sferę działalności państwa ⚠️ Kościół, jak każda osoba prawna, odpowiada za swoje działania, w szczególności te, które wykraczają poza jego kompetencje ⚠️ Odpowiedzialność ta może zostać skonkretyzowana w każdym indywidualnym przypadku wystąpienia szkody. Świadomość powyższego powinna towarzyszyć wszystkim przedstawicielom Kościoła Katolickiego, w tym również jego najwyższym władzom.”   źródło: Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)