Manifest Lubelski Środowisk Wolnościowych (Lublin, 20 września 2021r.)

Manifest Lubelski Środowisk Wolnościowych (Lublin, 20 września 2021r.)
LINK DO PETYCJI – https://www.petycjeonline.com/lubelski_manifest_rodowisk_wolnociowych Lublin, 20 września 2021 r. 18 września 2021 roku odbył się w Lublinie 1 Kongres Środowisk Wolnościowych pod hasłem Zagrożenia wolności i szanse na przyszłość. Jego organizatorem była Konfederacja Korony Polskiej. Kongres przebiegał ponad wszelkimi podziałami politycznymi i światopoglądowymi w duchu merytorycznej odpowiedzialności i troski o przyszłość Polski. Wśród mówców i uczestników obrad znaleźli przedstawiciele wielu profesji i grup społecznych z różnych części Polski, w tym naukowcy, lekarze, dziennikarze, przedsiębiorcy, prawnicy… . Uważamy, że w tym szczególnym momencie historycznym, jaki przeżywamy, musimy zbiorowo upomnieć się o podstawowe prawa oraz wolności obywatelskie. Jesteśmy zwolennikami mocnego państwa, które szanuje wolę swych obywateli i daje odpór wszystkim, którzy zagrażają zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu ekonomicznemu Narodu. Państwo polskie powinno być zarządzane przez osoby kompetentne, nie uwikłane w układy korupcyjne, a politycy muszą być stale rozliczani ze swej działalności. Wszyscy, którzy ponoszą odpowiedzialność za nadmiarowe zgony Polaków od marca 2020 roku z powodu braku dostępu do opieki medycznej jak również za upadek firm z powodu bezprawnego ograniczania ich działalności, muszą zostać osądzeni, a w przypadku udowodnienia winy nieodwołanie poddani karze. Przestępstwa przeciw Narodowi nie mogą pozostać nierozliczone i przedawnione. Domagamy się wolności słowa, co wiąże się ze swobodą debaty w mediach różnych ekspertów od spraw medycznych i gospodarczych, a nie tylko tych, którzy są promowani przez rządzących. Nie może być akceptowany fakt, że alternatywne opinie o sytuacji w Polsce są mocno cenzurowane, a jedynymi dysponentami niewygodnych dla władzy faktów są niezależni dziennikarze publikujący w internecie. Nasilenie manipulacji i propagandy, które obserwujemy od początku ogłoszenia tzw. pandemii, traktujemy jako bardzo groźny zamach na podmiotowość społeczeństwa. Za niedopuszczalne uważamy zwłaszcza przekazywanie fałszywych informacji na temat zagrożeń związanych z zachorowaniami na Covid-19, wprowadzanie nielegalnych przepisów i ograniczeń konstytucyjnych swobód obywateli, które nie mają żadnego uzasadnienia medycznego. Sprzeciwiamy się zwłaszcza wywieraniu jakiegokolwiek nacisku, gdy chodzi o podawanie niesprawdzonych preparatów zwanych szczepionkami na Covid-19 oraz poddawaniu tym eksperymentom medycznym dzieci i młodzieży. Apelujemy o swobodę nauczania i przedsiębiorczości. Jesteśmy przeciwko zamykaniu szkół i obiektów działalności gospodarczej na podstawie odgórnych decyzji administracyjnych, dla których jedynym uzasadnieniem są nierzetelne testy na Sars-Cov-2. Jak najszybciej powinny być wprowadzone ułatwienia dla działalności biznesowej. Uważamy też, że nagłośnieniu medialnemu oraz dochodzeniami prokuratorskimi powinny być objęte wszystkie niepokojące zjawiska zgłaszane przez obywateli, które mogą szkodzić ich życiu i zdrowiu. Nie chcemy dzielenia społeczeństwa na zaszczepionych i niezaszczepionych. Nie występujemy też przeciw osobom, które mają inny pogląd na obecną sytuację. Ostra konfrontacja i podziały niczemu dobremu nie służą. Zdecydowanie sprzeciwiamy się jednak tym, którzy dążą do biologicznego i ekonomicznego zniszczenia Polski. Wojna informacyjna, której obecnie się toczy, wymaga zdobywania przez nas wiedzy i budowania świadomości w sprawach dotyczących życia każdej osoby i całego społeczeństwa. Chcemy, aby decyzje podejmowane przez Polaków i przez polski rząd miały mocowanie merytoryczne, były przemyślane i nie powodowały szkód, których negatywne konsekwencje mogą być nieodwracalne. Polska stanęła dziś w obliczu wyjątkowych, ogromnych i nasilających się niebezpieczeństw. Ta sytuacja wymaga pilnego podejmowania różnych działań oddolnych zarówno w wymiarze lokalnym jak też ogólnopolskim. Wobec poważnego zagrożenia życia, zdrowia, majątku i suwerenności politycznej Polaków muszą ustąpić wszystkie podziały, które nie służą budowaniu jedności Narodu. Wzywamy do aktywności społecznej, do oddolnego organizowania się, do wspierania osób oraz inicjatyw, których celem jest przekazywanie wiedzy o faktach, racjonalna analiza informacji, tworzenie grup opiniotwórczych i samopomocowych oraz wyłanianie lokalnych liderów aktywnych w prospołecznych działaniach. Nie powinniśmy się bać i pozostawać bierni. Należy przeciwdziałać bezradności. Polacy muszą być suwerenem w swym kraju i nikt nie może odebrać im tego prawa! W imieniu organizatorów Kongresu Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski Bogusław Domański Piotr Panasiuk Anna Zajączkowska LINK DO PETYCJI – https://www.petycjeonline.com/lubelski_manifest_rodowisk_wolnociowych Autor wpisu: Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE