„Udostępnij! Alarm! Dzieci zagrożone! Politycy chcą segregacji i dyskryminacji w żłobkach i przedszkolach!

„Udostępnij! Alarm! Dzieci zagrożone! Politycy chcą segregacji i dyskryminacji w żłobkach i przedszkolach!
W sejmie jest procedowany niebezpieczny druk nr 920 – senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednym z kryteriów objęcia dziecka opieką miałoby być posiadanie przez nie „wymaganych” szczepień potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza. Projekt ma prowadzić nawet do wykluczenia dzieci ze żłobków i przedszkoli! To przygotowanie polskiego prawa do forsowania przymusowych szczepionek – również na C-19 u dzieci. 12 października o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie podkomisji i projekt może zostać przegłosowany jeszcze podczas najbliższego posiedzenia sejmu! https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=920 Protestuj!”

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE