Kolejny wyrok Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w sprawie „Spaceru w Parku Miejskim”. „Czyn objęty wnioskiem o ukaranie nie stanowi wykroczenia”

Kolejny wyrok Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w sprawie „Spaceru w Parku Miejskim”. „Czyn objęty wnioskiem o ukaranie nie stanowi wykroczenia”
Kolejny wyrok Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w II Wydziale Karnym w sprawie „Spaceru w Parku Miejskim” w dniu 19 marca 2021r., kiedy to wobec spacerowiczów Policja w Opolu Lubelskim podjęła interwencję i złożyła wnioski o ukaranie:
  1. na podstawie art. 5 Par 1 pkt 2 k.p.s.w. umorzyć postępowanie
  2. wydatkami obciążyć Skarb Państwa
Poniżej fragment uzasadnienia: […] przepis ten został wydany z przekroczeniem delegacji ustawowej, a zatem nie mógł stanowić normy wypełniającej normę blankietową z art. 54 k.w. Zakaz ten został zatem wprowadzony bez należytej podstawy prawnej – w drodze rozporządzenia – zamiast ustawy oraz wbrew regulacjom zawartym w art. 57 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 2021r., IC KK 238/21). Niezależnie od powyższego – obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie przewiduje już odpowiednika Par. 26 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021r. Tym samym – ze względu na art. 2 Par. 1 k.w. – czyn objęty wnioskiem o ukaranie nie stanowi wykroczenia. Zatem w czasie dokonania czynu, obwiniony nie popełnił wykroczenia określonego w art, 54 k.w. […] Jest to już kolejny sprawiedliwy wyrok, w którym Sąd w Opolu Lubelskim, opierając się ściśle na literze prawa wydał postanowienie stwierdzające, iż czyn objęty wnioskiem o ukaranie nie stanowi wykroczenia. Załączniki: Fotografie wykonane w dniu interwencji Policji:

Artykuł w tygodniku Wspólnota Opolska „Spotkali się w Parku bez maseczek. Interweniowała Policja„:

Autor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego Temat do dyskusji na FORUM Postaw na Wolność: https://postawnawolnosc.pl/forum/topic/kolejny-wyrok-sadu-rejonowego-w-opolu-lubelskim-w-sprawie-spaceru-w-parku-miejskim-czyn-objety-wnioskiem-o-ukaranie-nie-stanowi-wykroczenia-2/#postid-35

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)