Segregacja Sanitarna na lubelskiej uczelni. Zarządzenie Rektora zobowiązuje do okazywania certyfikatów wyszczepień

Segregacja Sanitarna na lubelskiej uczelni. Zarządzenie Rektora zobowiązuje do okazywania certyfikatów wyszczepień
Władze Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie w Zarządzeniu nr 204 podpisanym przez Rektora prof. dr hab. Witolda Kłaczewskiego zarządziły łamiąc zapisy Konstytucji segregację sanitarną dla KADRY i STUDENTÓW. Do końca listopada, w nieprzekraczającym terminie wszyscy, zarówno studenci jak i kadra, muszą przedstawić certyfikat szczepień we właściwych komórkach placówki – pracownicy w Dziale Kadr, studenci w Dziekanatach. Czy w przypadku zgłoszenia przez osoby poddane segregacji, Rzecznik Praw Obywatelskich stanie po stronie nieetycznie dyskryminowanych ludzi, którym odmawia się możliwości należytej edukacji, a wręcz pośrednio zmusza do przyjęcia preparatu genetycznego? Czy studenci zwrócą się o taką pomoc do RPO? Będziemy przyglądać się tej sprawie. W Polsce, podobnie jak za granicą, powstało szereg stowarzyszeń, które podejmują próby powstrzymania segregacji sanitarnej, łamania praw obywatelskich i praw człowieka. Do stowarzyszeń i grup najbardziej zaangażowanych, działających na polu bezpieczeństwa, praworządności i zdrowia, w strukturach których znajdują się gremia utytułowanych naukowców, prawników, lekarzy, pracowników oświaty i nauczycieli, publicystów i niezależnych dziennikarzy, należą: Instytut Ordo Medicus Stowarzyszenie Prawników „Głos Wolności” Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” Pozaparlamentalna Społeczna Grupa do Spraw Covid-19 Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców Instytut Ordo Iuris To tylko kilka ze stowarzyszeń, które społecznie działają na rzecz powstrzymania narastających zagrożeń, określanych jako „SANITARYZM”. Jednocześnie w/w Stowarzyszenia promują bezpieczną, naukową, etyczną alternatywę wyjścia z pandemii, przywołując w swoim stanowisku kluczową dla zdrowia człowieka odporność naturalną, racjonalną profilaktykę zdrowotną, które w opinii wielu niezależnych, wybitnych lekarzy i naukowców są najskuteczniejsze w walce i zapobieganiu m.in. z chorobom układu oddechowego, z Covidem-19 włącznie. Również problematyka blokowania lekarstw w leczeniu Covid-19, które w praktyce okazały się bardzo skuteczne, jest podejmowana przez środowiska lekarskie, nie tylko w Polsce. Tymczasem proces „wyszczepiania” postępuje. Testuje się już substancje genetyczne na najmłodszych dzieciach, jednocześnie prowadząc za gigantyczne pieniądze, zakrojoną na szeroką skalę masową promocję tych środków farmakologicznych, wytwarzanych przez koncerny, nigdy wcześniej nie stosowanych masowo wobec całych społeczeństw. Narodowy Program Wyszczepień, mimo wcześniejszych obietnic decydentów, że przymus i segregacja nie będą miały miejsca – rozszerza się na całą populację i przybiera na sile. W ostatnim czasie zawiązały się również dwie niezależne komisje śledcze ds. pandemii: Komisja Śledcza ds. Pandemii Poselska Komisja Śledcza (Norymberga 2.0) Niestety, od początku ogłoszenia przez władze stanu epidemii i podjęcia się centralnego administrowania całością życia społeczno-gospodarczego, problem z łamaniem praw człowieka i znacznym zwiększeniem liczby zgonów niecovidowych pogłębia się. Zarówno, wszystkie komercyjne media jak i władze państwowe nie były i nadal nie są zainteresowane debatą ze środowiskami ze świata nauki, autorytetami lekarskimi, czy też prawniczymi, które wyrażają się sceptycznie wobec lockdownowej i prowyszczepiennej polityki „zdrowotnej”. Dostrzegamy natomiast ze strony władz i mediów głównego nurtu jedną, jedyną narrację, jakoby społeczeństwo nie miało innej alternatywy, niż przyjęcie pod presją preparatu genetycznego i kolejnych dawek przypominających. Etyczna i bezpieczna alternatywa dla zdrowia – mimo globalnej propagandy i blokady w mediach – wyłania się oddolnie, dzięki działaniom niezależnych środowisk naukowych i medycznych. Środowiska skupione wokół niezależnych stowarzyszeń są zastraszane, a ich działalność jest wręcz szykanowana. Wśród nich nie brak autorytetów z dorobkiem naukowym i zawodowym, posługujących się publikowanymi na całym świecie danymi naukowymi i opracowaniami, prowadzących własne, trafne analizy, działających społecznie, dzieląc się informacjami na swoich stronach o zagrożeniach jakie może nieść autorytarna polityka lockdownowa i program masowego wyszczepiania. Całkowicie nie do przyjęcia jest również fakt określania wszystkich, którzy nie godzą się na segregację sanitarną, lockdowny i przymus przyjęcia preparatu genetycznego, jednym uwłaczającym godności ludzkiej słowem – „antyszczepy”. Treść zarządzenia podpisana przez Rektora Uczelni:

ZARZĄDZENIE NR 204 REKTORA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 roku

§1

W związku z zaostrzającą się falą pandemii zarządzam co następuje: – studenci oraz pracownicy Uczelni zobowiązani są podczas pobytu na wszystkich obiektach do noszenia maseczek oraz przestrzegania zalecanych zasad higieny, pracownicy Uczelni (dydaktyczni i administracyjni) zobowiązani są w Dziale Kard do okazania certyfikatu szczepienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021r. – studenci wszystkich kierunków zobowiązani są do dostarczenia w Dziekanatach certyfikatów szczepień do 30 listopada 2021r. Po tym terminie osoby niezaszczepione nie zostaną dopuszczone do pracy oraz zajęć dydaktycznych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Podpisał Rektor prof. dr hab. Witold Kłaczewski Autor: Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE