Deklaracja Warszawska Przeciw Nowemu Totalitaryzmowi. Warszawa, 16.11.2021r.

Deklaracja Warszawska Przeciw Nowemu Totalitaryzmowi. Warszawa, 16.11.2021r.
15 listopada 2021r. odbyło się pierwsze posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej d.s. Covid 19 w ramach projektu Norymberga 2.0 z udziałem znanych prawników niemieckich demaskujących współczesne bezprawie wielkich korporacji Reinera Fuellmicha i Viviane Fischer. Kolejnego dnia, 16 listopada 2021 roku podpisano z gośćmi z Niemiec, dr. Reinerem Füllmich i Vivianne Fischer Deklarację Warszawską Przeciw Nowemu Totalitaryzmowi, autorem której jest Prof. Dr hab. Ryszard Zajączkowski. Oto jej treść: Zgromadzeni w listopadzie 2021 roku w stolicy Polski, w Warszawie, kierujemy dziś do świata wielkie i naglące przesłanie. Jest dla nas oczywiste, że ludzkość stanęła obecnie wobec największych wyzwań w całej swej historii. Potężne koncerny, operujące zwłaszcza w branży cyfrowej, bankowej i farmaceutycznej, przystąpiły do wielkiej przebudowy świata, niszcząc bezprecedensowo zdrowie, majętność i życie miliardów ludzi. W celu rozszerzenia swych wpływów i stanu posiadania globalistyczne grupy interesu, kierując się ideologią sanitaryzmu, z premedytacją rozpoczęły zbrodnicze działania zmierzające do wielkiego chaosu światowego a w rezultacie poważnych niepokojów społecznych, problemów gospodarczych i krwawych wojen. Wiadomo dziś, że remedium na taką sytuację miałby być zadekretowana odgórnie surowa kontrola polityczna i finansowa nad światem pod pozorem troski o zdrowie, równowagę ekonomiczną i bezpieczeństwo. Na niespotykaną nigdy skalę do walki z własnymi narodami przystąpiły kontrolowane przez globalistów rządy wielu krajów, które stały się w ten sposób lokalnymi nadzorcami światowych, przestępczych grup nacisku. Władze państwowe w wielkim stopniu zmonopolizowały sferę medialną oraz podporządkowały sobie aparat przymusu i kontroli, brutalnie łamiąc podstawowe prawa i wolności ludzkie, operując kłamstwem, terrorem i strachem. Szkodliwe efekty tych działań widać już dziś choćby w postaci nadmiernych zgonów, niszczenia działalności gospodarczej, utrudnień w dostępie służby zdrowia. Niepokój musi budzić też nagminne naruszanie prywatności pacjentów i łamanie tajemnicy lekarskiej. Jednocześnie na horyzoncie rysują się jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwa. Nie znamy długoterminowych skutków eksperymentów medycznych narzucanych przez koncerny farmaceutyczne. Nie wiemy jak wielkie szkody może wyrządzić sztuczne ograniczanie działalności gospodarczej i kontaktów międzyludzkich. Ze stolicy Polski doświadczonej przez dwa totalitaryzmy XX wielu, w sytuacji nadciągającego gwałtownie niespotykanego wcześniej zniewolenia, wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby zjednoczyli się ponad wszelkimi podziałami. Nad ludzkim życiem nie może zapanować żadna ideologia, która zagraża godności osoby, prawdzie i prawu naturalnemu. Apelujemy zatem, aby troska o te wartości była wyznacznikiem oceny wszystkich podejmowanych działań oraz ich skutków. Godność jest wewnętrznym, wrodzonym i naturalnym znamieniem człowieka, niezależnym od kontekstu społecznego i historycznego. Dlatego osoba nie może być traktowana jako przedmiot manipulacji i środek do innych celów – jak choćby tych, które zostały zamierzone przez totalitarne ideologie. Godność osoby ludzkiej jest też źródłem podstawowych, nienaruszalnych praw takich jak prawo do samoobrony, prawo do wolności i własności, prawo do prawdy i pracy… Życie ludzkie nie może zatem pod żadnym pozorem stać się przedmiotem ograniczeń, manipulacji i wyzysku. Musimy również z naciskiem podkreślić, że wszechobecny fałsz rozsiewny w mediach a nawet w środowiskach naukowych, wymaga powrotu do prawdy rozumianej jako zgodność poznania z rzeczywistością. Niekiedy jest to proces trudny i długi, nikt jednak nie może czuć się zwolniony z obowiązku poszukiwania obiektywnej prawdy. Dezinformacja i pseudonauka (również w skali globalnej) to fakty, które muszą dziś budzić nie tylko wielką obawę, lecz także potępienie. Relatywizm prowadzi bowiem nieuchronnie do zniewolenia i totalitaryzmu. Stoimy też na stanowisku, że wszystkie przepisy prawne powinny bezwzględnie szanować prawo naturalne, które nadaje wymiar moralny wszelkim ustawom, służy rzeczywistemu dobru człowieka. Natomiast normy prawa pozytywnego, które są w sprzeczności z wymogami prawa naturalnego, nie mają mocy zobowiązania moralnego. Niesprawiedliwe prawo stanowione powinno być więc zakwestionowane na drodze obywatelskiego nieposłuszeństwa, a nawet uznane za nieobowiązujące. Prawo do nieposłuszeństwa przepisom prawa jest bowiem cechą praw podmiotowych człowieka wobec władzy. Naszym obowiązkiem jest opór wobec władzy, która nadużywa swych prerogatyw, podobnie jak konieczna jest walka z wszelkimi formami dyktatury. Protestujemy nie tylko przeciw różnorodnym szykanom, ale przede wszystkim przeciw bezimiennej tyranicznej potędze, która rządzi dziś światem finansów, mediów, nadzoru policyjnego i polityki. Godność osoby, prawda i prawo naturalne nie mogą ostatecznie przegrać z nowym totalitaryzmem. Stójmy zdecydowanie po stronie najważniejszych ludzkich wartości. Bądźmy zjednoczeni, odważni i aktywni. Z pewnością wygramy! źródło: Norymberga 2.0 (Facebook) / Prof. Dr hab. Ryszard Zajączkowski Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE