„Zjednoczeni dla Wolności”. Stowarzyszenie dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia – powiat Opole Lubelskie

„Zjednoczeni dla Wolności”. Stowarzyszenie dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia – powiat Opole Lubelskie
16 grudnia 2021r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Zjednoczeni dla Wolności” z powiatu opolskiego (Opole Lubelskie). W spotkaniu udział wzięło ponad 20 osób. Główną przesłanką i motywacją do założenia stowarzyszenia – zdaniem wszystkich zaangażowanych w tę inicjatywę – są narastające problemy związane z utratą biologicznej odporności naturalnej w społeczeństwie, z funkcjonowaniem służby zdrowia oraz z tworzonym „na potrzeby walki z pandemią” prawem, rodzącym wiele konfliktów i sprzeczności zgłaszanych m.in. przez środowiska prawnicze. Otrzymujemy wiele niepokojących sygnałów od ludzi pełnych obaw o przyszłość, a także od osób, których bliscy, bądź oni sami zostali bardzo poważnie skrzywdzeni w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy. W związku z tym postanowiliśmy uruchomić inicjatywę obywatelską pod nazwą Stowarzyszenie „Zjednoczeni dla Wolności”. Ustalone zostały główne cele stowarzyszenia i metody ich realizacji: – propagowanie wiedzy w zakresie zdrowia, odporności naturalnej i bezpiecznej profilaktyki zdrowotnej – obrona praw człowieka i praw obywatelskich – integracja lokalnej społeczności – zaangażowanie w sprawy powiatu opolskiego ——– Załącznik: Prof. Kuna: „Straciliśmy odporność. Od 20 lat nie widziałem tylu zainfekowanych wirusami grypy, paragrypy i rinowirusami”: https://portal.abczdrowie.pl/prof-kuna-od-20-lat-nie-widzialem-tak-duzo-zainfekowanych-osob

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)