Poniżej cytujemy „Oświadczenie Fundacji Ordo Medicus dotyczące skutków restrykcji rządowych dla funkcjonowania służby zdrowia w 2020 i 2021 roku”, które zostało opublikowane w dniu 23 lutego 2022r. na stronie Fundacji Ordo Medicus.

Restrykcje rządowe polegające na wymuszaniu rezygnacji z kontaktów między ludźmi, tzw. lockdownów, kwarantann, testowania, śledzenia kontaktów, noszenia masek i wszelkich innych obostrzeń, określanych fachowo jako izolujące społecznie interwencje niefarmaceutyczne (ang. community non pharmaceutical interventions – cNPI), które zostały wdrożone jako reakcja na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 są w połączeniu z paraliżem służby zdrowia (reorganizacja, teleporady, tworzenie szpitali jednoimiennych, olbrzymi spadek hospitalizacji, itp.) przyczynami kryzysu zdrowotnego skutkującego ponad 150 tys. nadmiarowych zgonów za rok 2020 i 2021 oraz pogorszeniem się stanu zdrowia Polaków. Zgony te nie są spowodowane COVID-19, jak utrzymuje oficjalna narracja. Restrykcje i przeorganizowanie służby zdrowia zostały wprowadzone bez rzetelnej kalkulacji stosunku kosztów do korzyści, a ponadto żadne z obostrzeń nie było oparte o badania wysokiej jakości.

Wzorcowym modelem wdrażania restrykcji był ten obserwowany na początku 2020 r. w Chinach, na bazie którego zastosowano je następnie w Europie i na świecie. Koszty i ryzyka związane z wprowadzaniem obostrzeń były i nadal są niedoszacowane, natomiast ich pozytywne efekty związane z potencjalnym zahamowaniem rozprzestrzeniania się zakażeń są przeszacowane. Ostateczny efekt netto zastosowanych restrykcji jest niekorzystny, na co zgromadzono wiele dowodów na całym świecie.

Negatywny wpływ restrykcji jest szczególnie widoczny w sferze ochrony zdrowia.  Od marca 2020 r. doszło do trwającej do dzisiaj redukcji liczby pacjentów objętych opieką medyczną, zwłaszcza redukcji przyjęć do szpitali, redukcji liczby pacjentów otrzymujących bezpośrednią pomoc lekarską, redukcji liczby pacjentów objętych programami profilaktyki, screeningu oraz diagnostyki, zwłaszcza onkologicznej.

Problem redukcji przyjęć prawdopodobnie jest najtragiczniejszy w skutkach w kardiologii, gdzie notowano rekordowe spadki w liczbie wykonanych koronarografii oraz angioplastyk wieńcowych. Jednocześnie nie pojawił się żaden nowy biologiczny czynnik, który tłumaczyłby niższą liczbę wykonania tych procedur. Wręcz przeciwnie, powszechny, permanentny społeczny stres raczej sprzyjał występowaniu zachorowań sercowo naczyniowych.

W Polsce restrykcje rządowe i paraliż służby zdrowia doprowadziły do spadku liczby hospitalizacji w ciągu 14 miesięcy od połowy marca 2020 r. o około jedną trzecią, spadku liczby osobodni hospitalizacji w 2020 roku o 20% oraz wzrostu liczby zgonów pozaszpitalnych o 77 tys. (39%) licząc rok do roku.

Analiza statystyczna pokazała, że dla drugiego półrocza 2020 roku wystąpiła silna korelacja pomiędzy poziomem redukcji hospitalizacji a liczbą nadmiarowych zgonów w województwach (im większa redukcja tym więcej zgonów). Co szczególnie ważne, nie było w tym okresie korelacji pomiędzy liczbą nadmiarowych zgonów a liczbą zgonów przypisanych do COVID-19. Może to oznaczać, że znacząca część zgonów nadmiarowych spowodowana była nieprzemyślanymi obostrzeniami prowadzącymi do paraliżu szpitalnictwa.

Biorąc powyższe fakty pod uwagę, należy bezwarunkowo i jak najszybciej wycofać się ze stosowania wszelkich restrykcji oraz przywrócić zwyczajne funkcjonowanie służby zdrowia. W świetle obecnych dowodów istnieje pewność, iż dalsze utrzymywanie powszechnego testowania, śledzenia kontaktów, izolacji, kwarantanny, noszenia masek, teleporad i przemodelowanego funkcjonowania służby zdrowia będzie powodować dalsze szkody społeczne, edukacyjne, gospodarcze, pogłębiać kryzys zdrowotny oraz generować kolejne fale zgonów nadmiarowych niezwiązanych z COVID-19, jak to miało i ma miejsce do tej pory. W związku z tym apelujemy o całkowite zniesienie wszystkich restrykcji w trybie natychmiastowym.

Uzasadnienie naukowo-medyczne, na którym bazuje powyższe oświadczenie znajduje się poniżej.

 • Prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Chazan
 • Prof. Andrzej Frydrychowski, Członek PSNLiN
 • Prof. Jakub Z. Lichański
 • prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
 • Dr hab. Ryszard Stocki, psycholog,  członek zwyczajny PSNLiN
 • Dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG , ekonomia i finanse
 • dr n. med. Marek Błażejak, specjalista chirurgii urazowej i ortopedycznej
 • Dr Mariusz Błochowiak, prezes Fundacji Ordo Medicus
 • Dr n. med. Zbigniew Martyka
 • Dr n.med. Dorota Sienkiewicz, pediatra, specjalista rehabilitacji, PSNLiN
 • Dr Marek Sobolewski
 • Dr. n. med. Piotr Witczak
 • lek. Paweł Basiukiewicz
 • lek. Tomasz Dmochowski, członek PSNLiN
 • lek. Anna Furmaniak, członek PSNLiN
 • lek. Maciej Gajowski, specjalista rehabilitacji medycznej
 • lek. med. Jacek Giovanoli-Jakubczak, specjalista chorób wewnętrznych, członek PSNLiN
 • lek. Jadwiga Ujec-Kassolik, ginekolog -położnik, członek PSNLiN
 • lek. Anna Prześlica-Martynowska
 • lek. Jerzy Milewski, ekspert rynku medycznego i farmaceutycznego, b. członek NRR przy Prezydencie RP, lekarz chorób wewnętrznych
 • lek. Agata Osiniak, pediatra,specjalista medycyny rodzinnej, członek PSNLiN
 • lek. Jadwiga Rychlicka, specjalista chorób płuc, alergolog, członek
 • lek. Piotr Wojciechowski
 • lek. Wojciech Żbikowski, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, członek PSNLiN
 • radca prawny Krzysztof Bielański
 • radca prawny Joanna Botiuk
 • radca prawny Wanda WIśniowska – Botiuk
 • adw. Maja Gidian
 • notariusz Beata Gidian
 • Joanna Grobelna, członek wspierający PSNLiN
 • radca prawny Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź
 • Andrzej T. Jędrzejewski, architekt
 • radca prawny Paweł Nogal
 • Barbara Nowak, członek wspierający PSNLiN
 • Grzegorz Płaczek
 • adw. Anna Rykowska
 • Anna Kulczyk – Wanat, członek wspierający PSNLiN
 • Eugeniusz Winiecki, członek wspierający PSNLiN
 • adw. Konrad Wozikowski
 • adw. Stanisław Zapotoczny

Lekarzy i naukowców (różnych specjalności), którzy chcieliby podpisać się pod powyższym oświadczeniem prosimy o kontakt na adres info@ordomedicus.org

Oświadczenie zostało opracowany przez lekarzy i naukowców w ramach niezależnej Fundacji Ordo Medicus.

Fundacja Ordo Medicus jest finansowana z dobrowolnych darowizn. Zachęcamy do wsparcia Fundacji, która jest zrzeszeniem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki – ordomedicus.org/wspieram/

24 lutego o godz. 18:00 w Hotelu Arkadia Royal przy ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundację Ordo Medicus, która poświęcona będzie „Skutkom restrykcji rządowych i ich wpływie na funkcjonowanie służby zdrowia w 2020 i 2021 roku”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje o konferencji: https://ordomedicus.org/konferencja-ordo-medicus-skutki-restrykcji-rzadowych-dla-funkcjonowania-sluzby-zdrowia-w-2020-i-2021-roku/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)