Kluby Naturalnej Odporności – od idei do praktyki.

Kluby Naturalnej Odporności – od idei do praktyki.

Czy bez powszechnej kultury naturalnej odporności opartej na podstawach naukowych oraz bez krzewienia i wzmacniania kultury obywatelskiej i prawnej zdołamy wyjść na stałe z komunizmu sanitarnego, wymuszającego systematyczne przyjmowanie odporności eksperymentalnej?

Praca i nauka zdalna, niszczycielskie lockdowny, zmasowane ataki propagandowe i zniewalające, niekonstytucyjne prawo mogą powrócić i jeszcze raz, ponownie osłabiać fizycznie i psychicznie ludzi w tak znacznym stopniu, że staną się bardzo podatni na wszelkiego rodzaju zachorowania i zaczną masowo umierać, pozbawieni pomocy medycznej.

Idea tworzenia Klubów Naturalnej Odporności, Krzewienia Kultury Obywatelskiej i Prawnej, wdrażana i promowana przez lokalne społeczności, przez świadomych inicjatorów może przygotować nasz oręż do walki z antyzdrowotnymi, antycywilizacyjnymi, niszczycielskimi siłami totalitaryzmu sanitarnego. Jeżeli my nie utrzymamy tego frontu odpowiedzialnej i racjonalnej profilaktyki i etycznej nauki, to oni (totalitaryści) te wartości przejmą i finalnie zniszczą. Oskarżanie Polaków przez najwyższych urzędników państwowych, że Polacy nie dbają o siebie, przy jednoczesnym prowadzeniu polityki wyniszczającej i osłabiającej naturalną odporność i wywołującej wyższą zachorowalność, a nawet śmiertelność, zamiast wzmacniania działań poprawiających naturalną odporność społeczeństwa – to szczyt zakłamania i szowinizmu.

Mnóstwo „punktów naturalnej odporności” w szerokim zakresie tego pojęcia – istnieje na mapie Polski. Często działają w znakomity sposób jako kluby sportowe, seniora, morsa, biegacza, rowerowe, także jako inicjatywy i organizacje skupione wokół zdrowej żywności, rekreacji, barteru, kooperatywy, edukacji, czy też promujące survival, zielarstwo, kulturę zdrowotną. Są także lekarze, naukowcy, medycy, prawnicy, działacze, dziennikarze, którzy zwracają uwagę na kluczowe znaczenie racjonalnej profilaktyki zdrowotnej, m.in. na tryb życia, suplementację, hartowanie, aktywność psycho-fizyczną, jako czynniki w największym stopniu budujące odporność stanowiąca barierę i ochronę przed szeregiem chorób. Póki działamy indywidualnie, emocjonalnie, interwencyjnie, punktując wyłącznie nieprawidłowości, bez skupiania się na przygotowaniu rozwiązań i strategii działania, póty idea kultury zdrowotnej, obywatelskiej i prawnej nie rośnie w oręż Zjednoczenie we wspólnej idei, przywracanie nauki i zasad hipokratesowych, etyki, dawanie właściwego przykładu innym, może stać się tarczą antycowidiańską. Czy bez powszechnej kultury naturalnej odporności opartej na podstawach naukowych oraz bez krzewienia i wzmacniania kultury obywatelskiej i prawnej zdołamy wyjść na stałe z komunizmu sanitarnego, wymuszającego systematyczne przyjmowanie odporności eksperymentalnej? To zależy od nas wszystkich. Po przeciwnej stronie są potężne korporacje, media, rządy, administracja, „filantropi”, pieniądze, chęć kontroli i wyzysku, po naszej stronie prawda, dobro, fundamenty cywilizacji łacińskiej, potrzeba sprawiedliwości i harmonii z naturą i prawem naturalnym.

Program działalności klubów i stowarzyszeń krzewiących wiedzę dotyczącą naturalnej odporności, szczególnie  w okresie pandemii Covid -19 może obejmować między innymi następujące zagadnienia:
  • Ogólna sprawność fizyczna i sposoby regeneracji sił po wysiłku fizycznym oraz umiejętność unikania ogólnego przemęczenia.
  • Odżywianie.
  • Hartowanie czyli przyzwyczajanie układu termoregulacyjnego organizmu do zmian temperatury otoczenia – w szczególności przyzwyczajanie do chłodu i zimna.
  • Sposoby postępowania, w przypadkach przemarznięcia.
  • Zachowanie kondycji i równowagi psychicznej w okresie lockdownu oraz przymusu nauki i pracy zdalnej.
  • Sprawność intelektualna pozwalająca samodzielnie oceniać prawdziwość oficjalnych informacji dotyczących ogólnej sytuacji i polityki zdrowotnej władz.
  • Wiedza obywatelska, pozwalająca na zgodną z prawem, skuteczną obronę indywidualną i zbiorową w przypadkach łamania Konstytucji i odbierania praw obywatelskich przez władze sanitarne i inne.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)