Lokalne działania i strategie zabezpieczenia się przed globalnym kryzysem żywnościowym

Lokalne działania i strategie zabezpieczenia się przed globalnym kryzysem żywnościowym

W sobotę, 11 czerwca 2022r. w godz. 10.00 – 14.30 w sali konferencyjnej PZMot przy ul. Bolesława Prusa 8 w Lublinie, odbędzie się konferencja pt. “Lokalne działania i strategie zabezpieczenia się przed globalnym kryzysem żywnościowym”. Organizatorzy zapraszają rolników, przetwórców, konsumentów, dostawców, przedstawicieli organizacji społecznych, aktywistów, jak również samorządowców.

W najbliższych miesiącach może pojawić się znaczący wzrost cen żywności oraz jej poważne niedobory. Odpowiedzią na te zagrożenia powinno być jak najszybsze przemyślenie sposobów zabezpieczenia się przed skutkami załamania się rynku rolno-spożywczego. Dotyczy to zwłaszcza takich zagadnień jak: pozyskiwanie żywności ze źródeł naturalnych i jej przechowywanie, zwiększenie jej produktywności i dostępności, utrzymanie odpowiedniej diety oraz możliwości prawnych i organizacyjnych w zakresie lokalnej wymiany żywności, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, lokalnych struktur sprzedaży bezpośredniej i systemów zaopatrzenia.

W związku z powyższym, podczas konferencji chcemy skoncentrować się na dwóch kwestiach. Po pierwsze zachęcić i dać impuls do lokalnej integracji, pomiędzy dostawcami i odbiorcami żywności. Po drugie wykazać, że oddolna integracja i kooperacja są niezbędne to tego, by uruchomić mechanizmy społeczno-gospodarczego samorozwoju regionu.

Chcemy, aby to wydarzenie zapoczątkowało długofalowe działania na rzecz usprawnienia lokalnej i regionalnej współpracy, pozyskiwania środków finansowych, wzmocnienia i usamodzielnienia podmiotów branży w celu zabezpieczenia suwerenności żywnościowej Lubelszczyzny.

Spotkanie ma być zaczynem lokalnych działań rolników, producentów i konsumentów związanych z Lubelszczyzną, a także tych, którym bliskie są takie cele i chcieliby je realizować w innych regionach Polski. Zaproszeni są zarówno praktycy jak też przedstawiciele świata nauki.

Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych, Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych, Stowarzyszenie Kooperatywa Lubelska, Stowarzyszenie Wybieram Polskie, Spółdzielnia Świetlik oraz Niezależne Stowarzyszenie Lekarzy i Naukowców..

Data: sobota, 11 czerwca 2022r.

Miejsce: Lublin, PZMot, ul.Bolesława Prusa 8, sala konferencyjna I p.

Czas: godz. 10.00- 14.30

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na temat konferencji: www.koreus.pl lub pod nr telefonu: 503 150 112 bądź pod wydarzeniem.

 

Program konferencji:

I. Wprowadzenie. 30 min.

A. Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (KUL) „Lokalność jako konieczna przeciwwaga wobec globalizmu”

B. Dr Emilia Sykut-Domańska „Lokalne łańcuchy dostaw żywności w kontekście globalnego kryzysu żywnościowego”

Pytania, dyskusja i wnioski

II. Część paneli tematycznych

A. Praktycy samoorganizacji i integracji społecznej opowiedzą o swoich doświadczeniach , inspirujących projektach do których można dołączyć, a ich rozwijanie może zabezpieczyć społeczność lokalną przed sytuacjami kryzysowymi.

– Sylwia Janasz „Kooperatywa Lubelska przykładem samoorganizacji świadomych konsumentów, tworzących krótkie łańcuchy dostaw, satysfakcjonującą współprace i żywe relacje z lokalnymi, ekologicznymi rolnikami”

– Paweł Górnik – Stowarzyszenie Wybieram Polskie „Wymiana barterowa i pieniądz lokalny jako sposób na unikanie, niektórych skutków kryzysu”

– Tomasz Chodnikiewicz – Spółdzielnia Świetlik „Projekt Centrum Integracji Społeczno-Gospodarczej Świetlik – Zielona Brama, przykładem możliwości łączenia potencjału wsi i miasta. Spółdzielnie jako nowe wypełnienie przestrzeni życia społecznego zawłaszczanego przez globalne korporacje”

Pytania, dyskusja i wnioski. 90 min.

Przerwa na kawę i herbatę 15 min.

B. Dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś (UP)Tradycyjne sposoby utrwalania żywności. Kiszenie owoców i warzyw. Pytania, dyskusja i wnioski. 30 min.

C. Prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz (UP), Projekt lubelska zrównoważona żywność szansą na poprawę dostępności do dobrej jakości żywności i umocnienia suwerenności żywnościowej Lubelszczyzny. Pytania, dyskusja i wnioski 45 min.

III. Podsumowanie i nakreślenie perspektyw dalszych działań z podziałem na grupy tematyczne. 60 min.

A. Dyskusje i wnioski w grupach

B. Zakończenie konferencji

Organizatorzy:
Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych: https://koreus.pl/
SIN Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych: https://www.kul.pl/stowarzyszenie-inicjatyw-naukowych,art…
Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców: https://psnlin.pl/
Stowarzyszenie Wybieram Polskie: https://www.facebook.com/WybieramPolskie.org/
Darowizny/wsparcie projektu „Postaw na Wolność” oraz innych działań prospołecznych, m.in. organizacji takich spotkań i konferencji – poniżej możliwość przekazania dobrowolnej kwoty wsparcia. Dziękujemy!
 

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)