Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego – do 15 lipca 2022r. mieszkańcy mogą składać zapytania, zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie opinii środowiskowej dotyczącej budowy

Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego – do 15 lipca 2022r. mieszkańcy mogą składać zapytania, zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie opinii środowiskowej dotyczącej budowy

Jeszcze tylko do 15 lipca 2022r. mieszkańcy Opola Lubelskiego mogą składać zapytania, zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie opinii środowiskowej dotyczącej budowy obwodnicy. Można to zrobić osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@opolelubelskie.pl.

Obwodnica ma rozpocząć się na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną, przy stacji benzynowej. Pobiegnie zupełnie nowym śladem, między drugim a trzecim stawem, aż w okolice Zakładu Karnego (do skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Owocową). Jest to najprawdopodobniej pierwszy etap budowy obwodnicy, kolejny powinien połączyć planowaną drogę z drogą 747 (Obwodnicą Opola Lubelskiego). Szacunkowy koszt budowy to około 45 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki (2021): Do programu budowy 100 obwodnic dokładamy kolejnych 50 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich.

INFORMACJA z BIP UM w Opolu Lubelskim:

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa.

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 15.06.2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu Raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi publicznej klasy G stanowiącej obwodnicę m. Opole Lubelskie”.

Termin udostępnienia Obwieszczenia wynosi 30 dni liczone od dnia 15.06.2022r.

Od dnia opublikowania niniejszej informacji tj. od 15.06.2022 r. można składać uwagi i wnioski, osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@opolelubelskie.pl. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Opola Lubelskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.  (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania  na  środowisko   (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o podjęciu zawieszonego postępowania nr GKR.6220.9.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi publicznej klasy G stanowiącej obwodnicę m. Opole Lubelskie’’ gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie.

LINK: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=104&p1=szczegoly&p2=1754063

DO POBRANIA:

1) STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

2) ZAŁ_1_PLAN ORIENTACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Poniżej mapa „Plan orientacyjny przedsięwzięcia”:

2.2. Charakterystyka przedsięwzięcia [fragment streszczenia w jęz. niespecjalistycznym]

Powierzchnie działek niezbędne do wybudowania przedmiotowej drogi zostaną włączone na stałe do projektowanego pasa drogowego na podstawie wykupu do którego będzie uprawniała Inwestora ww. decyzja ZRID. Ponadto na czas realizacji robót konieczne będzie czasowe zajęcie terenu, które będzie możliwe na podstawie ww. decyzji ZRID. Czasowe zajęcie terenu będzie niezbędne, ze względu na:
 • budowę lub przebudowę zjazdów,
 • budowę lub przebudowę dróg innych kategorii,
 • budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
 • budowę lub przebudowę urządzeń wodnych.
Na całkowitą powierzchnię projektowanego pasa drogowego składać się będą następujące elementy drogi:
 • bitumiczna nawierzchnia jezdni głównej,
 • bitumiczna nawierzchni jezdni dodatkowych,
 • bitumiczna nawierzchnia zjazdów,
 • zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,
 • zjazdy o nawierzchni z kruszywa,
 • bitumiczna ścieżka pieszo-rowerowa,
 • chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,
 • wysepki na skrzyżowaniach o nawierzchni z kostki granitowej. powierzchnie zieleńców.
W ramach budowy nowej, jednojezdniowej, bitumicznej drogi publicznej klasy G (droga główna) o długości ok. 1,750 km, wykonane będą następujące czynności i roboty budowlane:
 • budowa konstrukcji wraz z nawierzchnią jezdni drogi publicznej,
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
 • budowę przepustów na istniejących ciekach i rowach,
 • budowę ścieżek pieszo-rowerowych i chodników,
 • budowę dodatkowych jezdni obsługujących nieruchomości przyległe do pasa drogowego drogi publicznej,
 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi,
 • budowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami tej samej lub innej kategorii,
 • przebudowę/zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń kolidujących z budowaną drogą i obiektami inżynierskimi, budowę oświetlenia drogowego,
 • zniesienie barier architektonicznych w obrębie budowanego odcinka drogi dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkim działkom zlokalizowanym przy drodze z uwzględnieniem sposobu ich zagospodarowania/użytkowania/własności,
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją oraz zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego, nasadzenia rekompensujące usunięcie drzew i krzewów,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska, wskazanych w warunkach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, budowę przejazdu kolejowego z linią kolejki wąskotorowej,
 • wykonanie pionowego i poziomego oznakowania drogi wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE