[ZDJĘCIA] „Obwodnica” przez Opole Lubelskie versus miejska enklawa przyrodnicza

[ZDJĘCIA] „Obwodnica” przez Opole Lubelskie versus miejska enklawa przyrodnicza
 

PETYCJA ORAZ LISTY POPARCIA DO WYDRUKU TU: https://postawnawolnosc.pl/obwodnica/ (pliki spakowane)

LINK DO PODPISYWANIA PETYCJI ON-LINE (prosimy pamiętać o potwierdzeniu podpisu w e-mailu): https://www.petycjeonline.com/stop_pseudo_obwodnicy_opola_lubelskiego

Temat wpisu dotyczy planów budowy za ogromne, publiczne pieniądze „obwodnicy” przez Opole Lubelskie, która w rzeczywistości nie obwodzi miasta, prowadzi przez obszary stanowiące miejską enklawę przyrodniczą, rekreacyjno-wypoczynkową, również ujętą jako obszary siedliskowe w programie ochrony przyrody „Natura 2000”.

Planowany przebieg "obwodnicy" w mieście Opole Lubelskie
Planowany przebieg „obwodnicy” w mieście Opole Lubelskie

Dla mieszkańców miasta i gminy Opole Lubelskie realizacja tej budowy może skończyć się nieodwracalną w skutkach utratą jedynego cennego przyrodniczo miejsca na terenie miasta, gdzie od wielu pokoleń społeczność korzysta z takich walorów jak, m.in.: kąpielisko miejskie, łowiska ryb, strefy wypoczynku, rekreacji, relaksu i ciszy, obcowania z przyrodą, otoczenia zieleni, świeżego powietrza, spacerów, szkolnych wycieczek przyrodniczych.

Obszar "Natura 2000" (obszary siedliskowe) - program ochrony przyrody
Obszar „Natura 2000” (obszary siedliskowe) – program ochrony przyrody

Budowa obwodnicy na tym terenie może nieodwracalnie zniszczyć naturalną jakość tego obszaru i pozbawi go w/w walorów, jak również zamknie możliwość rozwoju tego miejsca w zakresie rekreacyjno-wypoczynkowym. „Obwodnica”, czyli drgania, spaliny, szum oraz hałas roznoszący się po okolicy, nad taflą wody – w miejsce dotychczasowej oazy ciszy, spokoju i ekologicznej przestrzeni?

Przyroda zawsze otaczała, a wręcz przyciągała do siebie świadomego, racjonalnie myślącego człowieka. Ma niebagatelny wpływ na nasze życie i zdrowie, dlatego w takich sytuacjach nie dziwi, iż mieszkańcy chcą taki stan rzeczy utrzymać dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Takie miejsca zasługują na inwestycje, ale takie, które nie wpłyną w tak inwazyjny sposób na jego dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i naturalną, ekologiczną wartość.

Pas drogowy na jednej z prywatnych posesji
Pas drogowy na jednej z prywatnych posesji. Gościniec pod Lipami.
Pas drogowy na jednej z prywatnych posesji. Gościniec pod Lipami
Pas drogowy na jednej z prywatnych posesji. Gościniec pod Lipami.

Realizacja projektu, u którego podstaw tworzenia nie uwzględnia się udziału lokalnej społeczności, nie wsłuchuje się w rzeczywiste oddolne potrzeby mieszkańców, opinie i wszelakie uwarunkowania lokalne, który zostaje „narzucony” odgórnie obywatelom posługując się wywłaszczeniem, czyli przymusowym pozbawieniem własności?! Czy to nie godzi w konstytucyjne prawa człowieka i obywatela?

Pas drogowy na jednej z prywatnych posesji
Pas drogowy na jednej z prywatnych posesji

Warto zadać tak istotne pytania, jako temat do dyskusji. Czy mamy prawo do alternatywnych rozwiązań, sprzyjających mieszkańcom, mających realną wartość tranzytową dla ruchu drogowego, jak choćby zaplanowanie i wykonanie drogi gminnej na istniejącym już nieutwardzonym przesmyku od ul. Fabrycznej do ul. Rybackiej oraz prawdziwej – zewnętrznej obwodnicy Opola Lubelskiego, która realnie wpłynie na ruch drogowy w regionie.

Czy jako mieszkańcy miasta i gminy mamy moralne i etyczne prawo do partycypacji społecznej, szczególnie w przypadku ryzyka i poważnych przesłanek, że inwestycja stoi w konflikcie z ludźmi i przyrodą?

W trosce o przyszłość Opola Lubelskiego, zdrowie mieszkańców, czyste powietrze i ekosystem – #GOlop

Jedno z pism skierowanych do Sławomira Plisa, Burmistrza Opola Lubelskiego -> POBIERZ PISMO PDF
Łowiska ryb
Łowiska ryb
Miejsce rekreacji i wypoczynku
Miejsce rekreacji i wypoczynku
Miejsce rekreacji i wypoczynku
Miejsce rekreacji i wypoczynku
LINK DO PODPISYWANIA PETYCJI ON-LINE (prosimy pamiętać o potwierdzeniu podpisu w e-mailu): https://www.petycjeonline.com/stop_pseudo_obwodnicy_opola_lubelskiego

Natura 2000 program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

źródło Natura 2000 – mapy geoserwis: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Wywłaszczenieprzymusowe pozbawienie własności, pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego i wyłącznie na cele publiczne. Stanowi najdalej idącą ingerencję w prawo rzeczowe, na którą składają się trzy podstawowe elementy: odebranie prawa podmiotowego.

W nawiązaniu do powyższego nagrania zarejestrowanego podczas sesji w dn. 22.06.2022r. wypowiedział się jeden z mieszkańców miasta: „Generalnie plan z 2004 roku NIE OBOWIĄZUJE – wówczas w 2000 w STUDIUM, a potem w planie w 2004 była planowana obwodnica, bo nie było drogi 747 w takim przebiegu jaki jest obecnie. Jak wybudowano drogę 747 zaplanowana obwodnica – BYŁA NIEZASADNA! Zaktualizowano studium i plan i od roku 2017 jest tam planowana ULICA!!! A jedyna obwodnica miasta, która została jest od storny północno – zachodniej – i ta jest zasadna – tylko ta! Na bazie planu opracowano dokumentację na promenadę przez stawy, z nawierzchni przepuszczalnej – kostki ale w przebiegu istniejącym – czyli od fabrycznej (przy Cukrowni) do Rybackiej – zakładającą przejazd lokalny aut osobowych, przejazd przez ptry i przede wszystkim strefę ruchu pieszego i rowerowego! Teraz projektują drogę klasy G – co nie jest zgodne z planem a mogą tak zrobić tylko decyzją ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej ) – więc niech nie zasłaniają się planem – BO TEGO TAM NIE MA!!!”


Akty prawne związane z projektem Natura 2000:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U., poz. 358)

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U., poz. 1416)

7. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. Nr 67, poz. 358)

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz 1713)

9. Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) – określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem,

10. Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Siedliskowa – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) – ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE