Powstaje Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego | #GOlop (Opole Lubelskie)

Powstaje Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego | #GOlop (Opole Lubelskie)

W piątek 22 lipca 2022r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego. Po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do Starostwa Powiatu Opolskiego (Opole Lubelskie), zgodnie z ustawą [Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. Rozdział 6] już w najbliższych dniach, organizacja, której terenem działania ma być powiat Opole Lubelskie, będzie mogła rozpocząć swoją działalność społeczną. Działalność ta jest zagwarantowana przepisami Konstytucji, jako realizacja wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.

Poniżej prezentujemy cele zawarte w regulaminie Stowarzyszenia:

a) Realizacja zawartych w Konstytucji wolności, praw i obowiązków obywatelskich.

b) Ochrona dziedzictwa historycznego, intelektualnego, kulturowego i przyrodniczego.

c) Pogłębianie i urealnianie idei społeczeństwa obywatelskiego.

d) Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz społeczeństwa.

e) Działania w interesie mieszkańców na rzecz racjonalnego, skutecznego i miarodajnego rozwoju.

f) Krzewienie kultury obywatelskiej i prawnej oraz kultury wzmacniania naturalnej kondycji zdrowotnej, opartej na fundamentach medycyny Hipokratesa.

g) Promocja przedsiębiorczości i ochrony praw przedsiębiorców i konsumentów.

h) Promocja konstytucyjnej wolności słowa i prasy.

i) Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.

j) Promocja ekologii i ochrony środowiska.

k) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpraca i wzajemna pomoc pomiędzy członkami stowarzyszenia i beneficjentami jego działań.

l) Tworzenie środowiska sprzyjającego wymianie kompetencji i współpracy przedstawicieli różnych profesji.

m) Budowanie świadomości społecznej w zakresie tradycyjnego pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania produktów naturalnych.

n) Promocja zdrowego stylu życia, naturalnej żywności oraz nawiązywanie kontaktów z producentami zdrowej żywności.

o) Krzewienie i odbudowa wartości opartych na fundamentach cywilizacji łacińskiej.

p) Działalność charytatywna;

Kontakt ze stowarzyszeniem: tel. 692680754, e-mail: glosobywatelski.lop@gmail.com

„Jakie państwo jest najlepsze? Takie które uczy nas rządzić się samodzielnie” – J.W. Goethe (1749 – 1832)

„Państwo wiele bardzo oddaje w ręce organizacji społecznych, które jak uczy doświadczenie, częstokroć spełniają swe obowiązki lepiej od organów państwowych. Cała umiejętność zarządu państwem polega na tym, żeby wiedzieć, co państwo ma ująć w swoje ręce, co oddać samorządom, a co instytucjom społecznym, i jak postępować, żeby im z daleka pomagać, a nigdy nie krępować.” [Ogólne zasady prawa: podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930]

„…każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca.” [Ogólne zasady prawa: podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930]

  • W społeczności lokalnej tkwi ogromny potencjał pozwalający na zaspokojenie większości potrzeb i rozwiązanie niemal wszystkich problemów. Partycypacja społeczna (konsultacje, partnerstwo oraz samo zarządzanie) umożliwia uruchomienie tego potencjału, a jej inicjowanie i organizacja mogą być najefektywniejszą formą realizacji mandatu radnego.
  • Społeczeństwo obywatelskie jest nie do pomyślenia bez kreatywnych organizacji pozarządowych, rozwiązujących problemy ludzkie najtrafniej i najbardziej gospodarnie. Organizacje pozarządowe powinny być partnerem samorządu w zaspokajaniu lokalnych potrzeb.
  • W interesie samorządu i społeczności lokalnej jest wspomaganie miejscowych organizacji pozarządowych. Zasady tego wspomagania określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prawo miejscowe.
  • Rozwój lokalny polega na takim ukierunkowaniu zmian w jednostce samorządu terytorialnego, by poprawić jakość środowiska przestrzennego, ulepszyć życie mieszkańców oraz wzmocnić lokalne organizacje społeczne i gospodarcze.
  • Polityka rozwoju obejmuje działania planistyczne (plany i programy), marketing terytorialny (przyciąganie: inwestorów, turystów i mieszkańców) oraz zwiększenie atrakcyjności gminy przez inwestycje publiczne i wysoki poziom usług.
  • Programy wynikające z wymagań ustawowych powinny mieć oparcie w strategii rozwoju lokalnego, uzgodnionej z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
  • Skuteczna gospodarka przestrzenna (studium oraz plany miejscowe) powinna być ściśle powiązana z planami społeczno-gospodarczymi, a proces opracowania wszystkich planów wymaga profesjonalnej koordynacji i wielostronnego uzgodnienia z mieszkańcami, przy zachowaniu lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

źródła:

Poradnik dla radnych. ABC samorządu: https://postawnawolnosc.pl/wp-content/uploads/2022/07/Poradnik-dla-radnych_ABC_samorzadu.pdf

Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej: Ogólne zasady prawa: podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE