Regulamin i zasady forum

Postaw na Wolność / Lubelski Bunt prowadzi forum dyskusyjne w serwisie internetowym znajdującym się w domenie www.postawnawolnosc.pl („Forum”). Uzyskując dostęp do Forum, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Zasadami korzystania z Forum oraz akceptuje ich treść. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach korzystania z Forum, zastosowanie znajduje Regulamin, stąd wszelkie terminy używane w Zasadach korzystania z Forum należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie. § 1 Definicje Forum – integralna część Serwisu, umieszczona w domenie www.forum.ppr.pl; Moderator– oznacza Operatora i Administratora Forum – serwis Postaw Na Wolność Zasady korzystania z Forum – niniejszy dokument, który stanowi integralną część Regulaminu; § 2 Postanowienia ogólne Forum służy do wolnej wymiany myśli i poglądów wśród zarejestrowabych Użytkowników Zasady zakładania i funkcjonowania Konta, odpowiedzialności Moderatora, ochrony prawnoautorskej i własności przemysłowej, bezpieczeństwa danych osobowych zostały uregulowane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. § 3 Zakazane działania Użytkowników Forum Jako sprzeczne z Zasadami korzystania z Forum należy uznać w szczególności: a) podejmowanie przez Użytkownika działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Forum (np. dystrybucja wirusów). W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Moderator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Moderator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody. b) rozsyłanie Spamu, treści sprzecznych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych osób, zasady współżycia społecznego, jak również ; c) zamieszczanie w Forum treści obraźliwych, a także rozsyłanie do innych Użytkowników takich treści. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; d) publikowanie treści o charakterze agitacji politycznej i wyborczej; e) publikowanie odnośników (linków) do stron naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady życia społecznego lub dobre obyczaje; f) dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji do Forum, w tym Kont innych Użytkowników, w szczególności poprzez niszczenie, zmienianie, usuwanie, uszkadzanie, utrudnianie dostępu do Kont innych Użytkowników, g) używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innej osoby; h) podszywanie się pod inne osoby, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika; i) naruszanie tajemnicy korespondencji; j) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych oraz interesów Forum, Użytkowników lub osób trzecich, przede wszystkim polegające na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu; k) prowadzenie przez Użytkowników prywatnych konwersacji za pośrednictwem Forum; l) powielanie tych samych treści (w szczególności ogłoszeń) w kilku wpisach (komentarzach); m) inne zachowanie Użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, wyrządzające szkodę Moderatora, Użytkownika lub osób trzech, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Serwisu. Moderator ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień Zasad korzystania z Forum. Zablokowanie lub usunięcie Konta wskutek naruszenia Regulaminu, nie wyklucza podjęcia przez Moderatora bądź innych osób odpowiednich kroków prawnych, a w tym złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa. Moderator ma prawo do usuwania z Forum w każdym czasie zamieszczanych przez Użytkowników Danych (w szczególności komentarzy, wpisów, zdjęć, filmów, innych treści umieszczonych na Forum), które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. Usunięcie jakichkolwiek Danych z Forum nie wymaga podania przez Moderatora przyczyny. § 4 Zgłaszanie naruszenia Zasad korzystania z Forum Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie związane z funkcjonowaniem Forum. Zgłoszenia należy kierować za pomocą komentarza w kategorii Forum „Moderatorzy” albo na adres: postawnawolnosc@gmail.pl Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres e-mail); b) treść zastrzeżenia wraz ze sprecyzowanym żądaniem; c) krótkie uzasadnienie. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści i funkcjonowania Forum kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Moderatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania wszczętego na skutek zgłoszenia, Moderator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie, na podany przez Użytkownika adres e-mail. § 5 Postanowienia końcowe Moderator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zasadach korzystania z Forum w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat zamieszczony na Forum. W przypadku braku akceptacji zmian w Zasadach korzystania z Forum, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Forum, a Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta. Korzystanie z Forum po wprowadzeniu zmian do Zasad korzystania z Forum oznacza ich akceptację. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2021 r.