Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego – Opole Lubelskie

Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego – Opole Lubelskie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu wczorajszym (01 sierpnia 2022 roku) nasze Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

Wiele działań podejmowanych jako nieformalna grupa Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego prowadzonych jest już od dłuższego czasu. Jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez nas była Konferencja „Dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia. Czas pandemii i perspektywy na przyszłość” w Opolu Lubelskim (LINK do artykułu), w której uczestniczyli znakomici Goście, Prezesi i Wiceprezesi niezależnych organizacji, lekarze, naukowcy, lokalni działacze, a także lokalna społeczność.

Organizacja społeczna, której terenem działania jest powiat Opole Lubelskie, po zdobyciu wielu doświadczeń, sprecyzowaniu celów i metod działania, rozpoczyna formalnie swoją aktywność społeczną. Ostatnie tygodnie nieformalnej, lokalnej działalności, przyniosły już wymierne efekty. Nasza społeczność podjęła się współdziałania na rzecz środowiska i dobra mieszkańców gminy Opole Lubelskie, m.in. w związku z:

To tylko część naszej ostatniej aktywności. W ciągu ostatniego tygodnia udało się dopełnić formalności, Stowarzyszenie oficjalnie zostało zarejestrowane. W między czasie dotarło do nas wiele głosów poparcia, wskazano nam szereg lokalnych problemów, sami również odnajdujemy miejsca, gdzie należy podjąć inicjatywę. O wszystkim będziemy informować m.in. na łamach naszej strony, która lada dzień ujrzy światło dzienne.

  • Działalność organizacji społecznych jest zagwarantowana przepisami Konstytucji, jako realizacja wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.

Za nami wiele starań i skutecznych działań, jednak stawiamy sobie kolejne cele, szczególnie dziś tak bardzo istotne, nie tylko dla naszej lokalnej wspólnoty. Postawiliśmy fundamenty, rozpoczynamy budowanie społeczności świadomej, nie pozostającej bierną – dlatego już dziś zachęcamy do członkostwa w Stowarzyszeniu #GOlop.

Robimy swoje, krok po kroku, według priorytetów, ponieważ problemów w tych trudnych, kryzysowych czasach jest mnóstwo. Chcemy dać przykład przykład innym, udostępnić narzędzia i możliwości racjonalnego działania, chcemy współpracować z innymi organizacjami, wspierać konstruktywnie i merytorycznie pro-obywatelskie inicjatywy, w szczególności lokalne.

Poniżej prezentujemy cele zawarte w regulaminie Stowarzyszenia:

a) Realizacja zawartych w Konstytucji wolności, praw i obowiązków obywatelskich.

b) Ochrona dziedzictwa historycznego, intelektualnego, kulturowego i przyrodniczego.

c) Pogłębianie i urealnianie idei społeczeństwa obywatelskiego.

d) Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz społeczeństwa.

e) Działania w interesie mieszkańców na rzecz racjonalnego, skutecznego i miarodajnego rozwoju.

f) Krzewienie kultury obywatelskiej i prawnej oraz kultury wzmacniania naturalnej kondycji zdrowotnej, opartej na fundamentach medycyny Hipokratesa.

g) Promocja przedsiębiorczości i ochrony praw przedsiębiorców i konsumentów.

h) Promocja konstytucyjnej wolności słowa i prasy.

i) Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.

j) Promocja ekologii i ochrony środowiska.

k) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpraca i wzajemna pomoc pomiędzy członkami stowarzyszenia i beneficjentami jego działań.

l) Tworzenie środowiska sprzyjającego wymianie kompetencji i współpracy przedstawicieli różnych profesji.

m) Budowanie świadomości społecznej w zakresie tradycyjnego pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania produktów naturalnych.

n) Promocja zdrowego stylu życia, naturalnej żywności oraz nawiązywanie kontaktów z producentami zdrowej żywności.

o) Krzewienie i odbudowa wartości opartych na fundamentach cywilizacji łacińskiej.

p) Działalność charytatywna;

Kontakt ze stowarzyszeniem: tel. 692680754, e-mail: glosobywatelski.lop@gmail.com

REGULAMIN STOWARZYSZENIA – DO POBRANIA

LINK do transmisji XLII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim SPRAWA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH – 28 lipca 2022: https://opolelubelskie.esesja.pl/transmisja/28590/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-opolu-lubelskim-28-lipca-2022-w-sali-konferencyjnej-starostwa-powiatowego-w-opolu-lubelskim.htm?hd=1

„Jakie państwo jest najlepsze? Takie które uczy nas rządzić się samodzielnie” – J.W. Goethe (1749 – 1832)

„Państwo wiele bardzo oddaje w ręce organizacji społecznych, które jak uczy doświadczenie, częstokroć spełniają swe obowiązki lepiej od organów państwowych. Cała umiejętność zarządu państwem polega na tym, żeby wiedzieć, co państwo ma ująć w swoje ręce, co oddać samorządom, a co instytucjom społecznym, i jak postępować, żeby im z daleka pomagać, a nigdy nie krępować.” [Ogólne zasady prawa: podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930]

„…każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca.” [Ogólne zasady prawa: podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930]

  • W społeczności lokalnej tkwi ogromny potencjał pozwalający na zaspokojenie większości potrzeb i rozwiązanie niemal wszystkich problemów. Partycypacja społeczna (konsultacje, partnerstwo oraz samo zarządzanie) umożliwia uruchomienie tego potencjału, a jej inicjowanie i organizacja mogą być najefektywniejszą formą realizacji mandatu radnego.
  • Społeczeństwo obywatelskie jest nie do pomyślenia bez kreatywnych organizacji pozarządowych, rozwiązujących problemy ludzkie najtrafniej i najbardziej gospodarnie. Organizacje pozarządowe powinny być partnerem samorządu w zaspokajaniu lokalnych potrzeb.
  • W interesie samorządu i społeczności lokalnej jest wspomaganie miejscowych organizacji pozarządowych. Zasady tego wspomagania określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prawo miejscowe.
  • Rozwój lokalny polega na takim ukierunkowaniu zmian w jednostce samorządu terytorialnego, by poprawić jakość środowiska przestrzennego, ulepszyć życie mieszkańców oraz wzmocnić lokalne organizacje społeczne i gospodarcze.
  • Polityka rozwoju obejmuje działania planistyczne (plany i programy), marketing terytorialny (przyciąganie: inwestorów, turystów i mieszkańców) oraz zwiększenie atrakcyjności gminy przez inwestycje publiczne i wysoki poziom usług.
  • Programy wynikające z wymagań ustawowych powinny mieć oparcie w strategii rozwoju lokalnego, uzgodnionej z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
  • Skuteczna gospodarka przestrzenna (studium oraz plany miejscowe) powinna być ściśle powiązana z planami społeczno-gospodarczymi, a proces opracowania wszystkich planów wymaga profesjonalnej koordynacji i wielostronnego uzgodnienia z mieszkańcami, przy zachowaniu lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

źródła:

Poradnik dla radnych. ABC samorządu: https://postawnawolnosc.pl/wp-content/uploads/2022/07/Poradnik-dla-radnych_ABC_samorzadu.pdf

Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej: Ogólne zasady prawa: podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct

 
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE